Dokument informacyjny w zakresie przetwarzania przez Oney Polska S.A. danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie W Oney Polska S.A.

Celem niniejszego dokumentu (dalej „Dokument Informacyjny”) jest zapoznanie Cię z wszystkimi niezbędnymi informacjami, które są związane z przetwarzaniem przez Oney Polska S.A. Twoich danych osobowych w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Oney Polska, dla celów rekrutacyjnych na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy i udzielonej przez Ciebie zgody.

Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Oney Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204413 o kapitale zakładowym PLN 14 000 000 wpłaconym w całości (dalej „My”). Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 801 700 307 lub 71 799 70 08 albo adres email bok@oney.com.pl. Dla lepszej ochrony Twoich danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. w Oney powołamy IOD – inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem email iod@oney.com.pl, adresem pocztowym ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa albo telefonem […].

W jakim celu i zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Oney Polska S.A., niezależnie od prawnej podstawy tego zatrudnienia, czyli w celu rekrutacji – przedstawienia Ci oferty pracy .

Przetwarzamy wszystkie dane, zawarte w Twojej aplikacji o pracę (CV).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone przez Nas podmiotom, których lista znajduje się na stronie www.oney.com.pl.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Oney Polska podstawą do ich przetwarzania jest art. 22 1 Kodeksu pracy (w zakresie danych, o których mowa w tym przepisie) oraz Twoja zgoda na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych – podstawą do przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Oney Polska S. A. przetwarzamy Twoje dane osobowe do momentu zawarcia umowy o pracę, a jeżeli nie zawrzesz takiej umowy– nie będą przez nas w tym celu dalej przetwarzane.

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, Twoje dane osobowe w zakresie objętym zgodą przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Nie, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji.

Czy musisz wyrazić zgodę?

Nie, udzielenie zgody – podobnie jak podanie danych – jest dobrowolne, choć bez jej wyrażenia nie zostanie Ci przedstawiona oferta pracy w Oney Polska S.A.. Masz również prawo do wycofania w dowolnym momencie (zob. pkt. 8 poniżej).

Jakie przysługują Ci prawa?

Zgodę można wycofać w kontaktując się z Nami listownie na adres siedziby albo pocztą elektroniczną na adres bok@oney.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody oraz w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych .

W przypadkach określonych w przepisach prawa możesz złożyć do Nas również wniosek o:

  1. uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymanie kopii swoich danych osobowych;
  2. skorzystanie z prawa do przenoszenia danych;
  3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. sprostowanie swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.

Niezależnie od innych przysługujących Ci praw (w tym prawa do wycofania zgody), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

Wszelkie Twoje wątpliwości lub zastrzeżenia staramy się wyjaśniać polubownie i zawsze zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Nami. Przepisy przyznają Ci jednak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub innego właściwego organu ochrony danych osobowych.